Informacje

Informacje

Będą bonifikaty?

Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta, przygotował projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w prawo własności.

 

- Mieszkańcy naszego miasta nie powinni być inaczej traktowani niż mieszkańcy innych gmin, w których Rady Miast i Gmin podjęły już lub będą podejmować uchwały, w których kwota bonifikaty jest realizowana powyżej 90%. - mówi przewodniczący Szereda.

 

Projekt uchwały

§ 1.

Udzielić bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym.

§ 2.

Bonifikata przysługuje podmiotom określonym w § 1 w wysokości:
1) 96% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 76% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 56% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 36% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 16% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 6% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

§ 3.

Bonifikaty określone w § 2 będą udzielane od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 4.

Uchwała nr I.10.2019 Rady Miasta z dnia 31.01.2019 roku z dniem dzisiejszym traci ważność.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Szereda

 

Uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Miasta podjął inicjatywę w sprawie przygotowania projektu uchwały (na podstawie § 24 ust. 1 pkt. 1  Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój) w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat na wniosek Zarządów Spółdzielń Mieszkaniowych oraz ich mieszkańców.

 

Mieszkańcy naszego miasta Jastrzębie-Zdrój nie powinni być inaczej traktowani niż mieszkańcy innych gmin w kraju w których to Rady Miast i Gmin podjęły już lub będą podejmować uchwały w których kwota bonifikaty jest realizowana powyżej 90%.

 

Zmian uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat na wniosek Zarządów Spółdzielń Mieszkaniowych oraz ich mieszkańców z większą bonifikatom koreluje bezpośrednio z nowelizacją Ustawy o przekształceniach prawa użytkowania wieczystego gruntów.

 

Rząd RP uznał, że różnica w wysokości bonifikat w zależności od tego do kogo należy przekształcany grunt została uznana za niesprawiedliwe, stąd o podjęto decyzję o nowelizacji w/w ustawy. Pod koniec stycznia, po poprawkach w Senacie, do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy przekształceniowej, w której najważniejszą zmianą jest właśnie wprowadzenie zasady, że bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd. Oznacza to, że jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60% proponowanych przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do poziomu ustalonego przez samorząd. Tak więc np. w Jastrzębiu-Zdroju obowiązywałaby 96% bonifikata zarówno dla gruntów gminnych jak i państwowych. Natomiast w tych gminach, które stosują maksymalnie 60% opust, czyli taki jak w ustawie dla gruntów Skarbu Państwa, wojewoda nie będzie podwyższał bonifikaty.

 

Nowelizacja ujednolica także zasady udzielania bonifikat na przekształcenie garaży i miejsc postojowych.

 

W związku z tym, aby mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój mogli się czuć, że ich samorząd działa zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej w ich interesie społecznym dlatego Rada Miasta powinna przyjąć zmianę uchwały nr I.10.2019 Rady Miasta z dnia 31.01.2019.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search