Informacje

Informacje

Dziwna sytuacja

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” przygotowują się do Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w sześciu częściach, począwszy od 21 listopada do 7 grudnia 2017r. Zastanawia, co się stało w SM „JAS-MOS”, że dobrze stojąca finansowo i stabilna spółdzielnia zwołuje Walne Zgromadzenie, w celu odwołania Prezesa Zarządu i jednego członka Rady Nadzorczej?

Prawo spółdzielcze reguluje pojęcie absolutorium jedynie cząstkowo i tylko w odniesieniu do członków zarządu spółdzielni. Czym jest absolutorium? Jest to ocena poszczególnych członków organu spółdzielni, która powinna być dokonywana na każdym rocznym walnym zgromadzeniu członków spółdzielni. Podstawą do udzielenia lub nieudzielenia absolutorium są sprawozdania, w tym sprawozdania finansowe organów oraz opinia biegłego rewidenta.

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Jas-Mos” sprawozdanie (za rok 2016 w maju 2017r.), w tym finansowe zostało przyjęte znaczną większością głosów. Zgodnie z prawem spółdzielczym udzielanie absolutorium członkom zarządu należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni. Absolutorium udziela się poszczególnym członkom zarządu. Konsekwencją nieudzielenia absolutorium może być, a nie musi być odwołanie członka organu spółdzielni z funkcji. Tego Walne Zgromadzenie w maju nie dokonało. Znane są przykłady w spółdzielczości, że w pierwszych latach urzędowania prezesi nie uzyskują absolutorium, a pomimo tego w kolejnych latach uzyskują uznanie swoich członków.

W SM „JAS-MOS” nadwyżka budżetowa za rok 2016 wynosiła 1 milion 576 tysięcy złotych, wzrasta też kwota odzyskiwanych długów od dłużników SM, mimo to tylko prezes zarządu nie otrzymał absolutorium.

Do pozytywnego wyniku brakło 4 głosów na 98 oddanych głosów (47 za – 51 przeciw), na 4843 członków SM „JAS-MOS”. Członków, którzy powinni być na tym Walnym Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza nie podjęła żadnych działań, ponieważ pozytywnie ocenia pracę prezesa i pozostałych członków zarządu. Oczywiście, dotyczy to większej części członków Rady Nadzorczej. Podobno w SM „JAS-MOS” powstał spór kompetencyjny pomiędzy byłym przewodniczącym Rady Nadzorczej a Zarządem. Poskutkowało to tym, że większa część Rady Nadzorczej postanowiła odwołać go z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej. Aby uspokoić i nie doprowadzić do wojenki, jaka była toczona w innych spółdzielniach postanowiono w SM „JAS-MOS” zwołać Walne Zgromadzenie, które rozstrzygnie czy faktycznie ma zostać prezes, który nie otrzymał absolutorium pomimo zatwierdzenia sprawozdań w tym finansowego z bardzo dobrym wynikiem finansowym oraz pozytywną opinią rewidenta biegłego i lustratora. Czy zostanie odwołany członek Rady Nadzorczej, który zdaniem większości Rady Nadzorczej wszedł w kompetencje członka Zarządu i nie działał kolektywnie. Czy to Walne Zgromadzenie to rozstrzygnie? Wiadomo, że poprzednika odwołano i SM musiała zapłacić odszkodowanie w wysokości około 46 tysięcy złotych plus koszty sądowe.

Czy Walne Zgromadzenie podejmując decyzje o odwołaniu prezesa weźmie pod uwagę możliwe, kolejne straty finansowe w podobnej kwocie?

Czy warto to robić, a może lepiej odwołać bez skutków finansowych członka Rady Nadzorczej skonfliktowanego z Zarządem i większą częścią Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie musi wziąć pod uwagę to, co stało się podwaliną, że prezes nie uzyskał absolutorium. Według członków błędem Zarządu i Rady Nadzorczej było wprowadzenie sprzątania klatek schodowych powyżej parteru. Za decyzje podjętą kolegialnie ma de facto zostać ukarany prezes (ponad 80% ankietowanych było za sprzątaniem klatek schodowych w całości), pomimo korzystnych opinii biegłego rewidenta i przeprowadzanej lustracji. A co robili pozostali członkowie Zarządu i co zrobiła Rada Nadzorcza, która zatwierdziła nie tylko zasady dodatkowego sprzątania, ale także zasady płacenia za to sprzątanie - rozliczać koszty na metr kwadratowy. Nie należy też pomijać istotnej informacji, że na liczeniu kosztów tzw. „sprzątania dodatkowego” (z rozliczeniem na lokal, a nie na metr kwadratowy) powyżej parteru skorzystają mieszkańcy dużych lokali mieszkalnych, a stracą ci, którzy mają mieszkania mniejsze - poniżej 60 metrów kwadratowych. Spółdzielnia mając tak dobry wynik finansowy - nadwyżkę przeznacza na pomniejszenie kosztów eksploatacji rozliczając członków SM na metr kwadratowy. Więc ci, co mają duże lokale uzyskują na swoje mieszkanie największe wsparcie. Posiadacze mniejszych lokali otrzymują mniejsze wsparcie. Zgodnie z zasadą, kto więcej wpłaca ten ma większy udział w nadwyżce, kto mniej wpłaca ma mniejszy udział (logiczne jest, że kto ma większe pożytki ten ma większe koszty). Dlatego Rada Nadzorcza i Zarząd w SM „JAS-MOS” podjął decyzję, że tzw. dodatkowy koszt za sprzątanie tak, jak cały fundusz eksploatacyjny jest rozliczny na metr kwadratowy. Tak, więc mamy genezę wojenki w SM „JAS-MOS”, za którą może ponieść odpowiedzialność tylko prezes lub członek Rady Nadzorczej.

Członkowie na Walnym Zgromadzeniu muszą też wziąć pod uwagę, że za 6 miesięcy będą ponownie oceniać Zarząd i Radę Nadzorczą (wybory).

Nowy prezes, zarząd oraz Rada Nadzorcza zaczęli od zmian organizacyjnych i wymiany pracowników na stanowiskach kierowniczych, dotyczyło to głównie kierowników administracji osiedlowych. Wprowadzono nową usługę sprzątania całych klatek schodowych, dokonano we wszystkich lokalach wymiany wodomierzy na wodomierze radiowe, zmodernizowano na wszystkich budynkach instalację AZART do odbioru cyfrowych kanałów naziemnych MUX-8, poprawiono jakość i wizerunek placów zabaw. Systematycznie poprawiana jest jakość placów gospodarczych (prezes chce zabudować na placach poidełka). SM weszła w nowy program termomodernizacji bloków z WFOŚiGW w Katowicach - za ten rok może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości około 1,5 miliona złotych. SM „JAS-MOS” uzyskała zwrot na kwotę 240 tys. złotych za termomodernizację w latach 2011-2015 (białe certyfikaty). SM podjęła też ścisłą współpracę z PUP, wskutek której otrzymała 550 tys. złotych wsparcia na stworzenie miejsc pracy oraz ponad 40 tys. złotych na szkolenie pracowników. Zarząd podjął nowe rozwiązania w celu systemowego zagospodarowania terenów zielonych (trawniki, żywopłoty, kwiaty, krzewy, drzewa). Pracownicy SM kończą w tym roku pełną inwentaryzacje piwnic i wspólnych pomieszczeń. Rozpoczęto porządkowanie parkingów (miejsca dla niepełnosprawnych) i malowanie miejsc postojowych. Ponadto w SM wymieniono wszystkie tablice ogłoszeniowe, wyremontowano i zmo-
dernizowano pomieszczenia szatni dla pracowników (zgodnie z wymogami BHP na polecenie PIP, Senepidu). Uporządkowano umowy na najem lokali użytkowych oraz dzierżawę terenów i lokali. Zgodnie ze zmianami ustaw uporządkowano sprawy członkowstwa. Na koniec warto też wiedzieć, że obecny prezes wraz z zarządem przygotował na 2018 rok duże zmiany organizacyjne. Będzie wprowadzany nowy Zintegrowany System Informatyczny (ZSI), który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni. Działania te są niezbędne i wynikają ze zmian ustaw dotyczących spraw podatkowych w tym Jednolitego Pakietu Kontrolnego (JPK) Split payment, czyli modelu podzielonej płatności dotyczących podatku VAT oraz wprowadzenia nowych unijnych rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Biorąc to wszystko pod uwagę i wiedząc, że obecna sytuacja finansowa spółdzielni jest stabilna pod każdym względem, a przed nią sporo wyzwań, lepiej nie zmieniać szefa, który wprowadził wiele, dobrych zmian i jest przygotowany do nowych wyzwań. Przypominamy, że konsekwencją nieudzielenia absolutorium może być, a nie musi być odwołanie członka organu spółdzielni z funkcji.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search