Informacje

Informacje

Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju pilnie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Liczba dzieci, co do których zostało wydane postanowienie Sądu o potrzebie umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej w bieżącym roku bardzo wzrosła. Dzieci do 10 roku życia powinny trafiać do rodzin zastępczych, nie zaś do placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 

Każdy z kandydatów przechodzi weryfikację swojej sytuacji, kwalifikację psychologiczną oraz obowiązkowe szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową. Dopiero po spełnieniu tych wymogów dochodzi do umieszczenia dziecka.

 

Utworzenie rodziny zastępczej (w przeciwieństwie do adopcji, inaczej zwanej przysposobieniem) nie powoduje powstania więzi rodzinno – prawnej pomiędzy opiekunami a dzieckiem. Dziecko przyjęte do rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia (ani opiekunów wobec dziecka ani dziecka wobec opiekunów). Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przyjmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

 

Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej jest czasowy. Formalnie pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletności chyba, że wcześniej powróci do rodziny biologicznej lub zostanie ono umieszczone w rodzinie adopcyjnej. Faktycznie wiele rodzin zastępczych nawiązuje z dzieckiem trwałe więzi emocjonalne i wspiera je także w dorosłym życiu.

 

Zostając rodziną zastępczą, uzyskasz pomoc i wsparcie finansowe z Ośrodka Pomocy Społecznej: finansowe i merytoryczne.  Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości nie niższej niż:

  • 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
  • dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko do 18 roku życia;
  • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności l
  • ub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka;

 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Opolskiej 9, a pracownicy Działu Pieczy Zastępczej ( pokój nr 45 i 46) udzielą wszelkich informacji.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search