Informacje

Informacje

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta za 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy!

Pragnę Państwu, dzięki uprzejmości redakcji gazety „Nasze Jastrzębie”, przedstawić sprawozdanie z działalności Rady Miasta za rok 2020.

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w tym trudnym „pandemicznym roku’” pomimo wielu ograniczeń starała się realizować swoje zadania zgodnie z przygotowanym i założonym harmonogramem. W nałożonych na nas wszystkich obostrzeniach sanitarnych w roku 2020 Rada Miasta obradowała na 16 sesjach. W tym na 10 sesjach zwyczajnych i 6  nadzwyczajnych. Radni pracowali między innymi nad:  kształtowaniem polityki rodzinnej i socjalnej w Jastrzębiu-Zdroju, zarządzaniem kryzysowym, przygotowaniem miasta do zmniejszenia skutków epidemii koronawirusa i bezpieczeństwem publicznym. Przyjęliśmy sprawozdania spółek z udziałem miasta, w tym MZK i PKM. Przeprowadzaliśmy ewaluację i przyjęliśmy raport o stanie miasta za 2019 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu. Przyjęliśmy budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok. Na sesjach nadzwyczajnych przyjmowano uchwały w sprawach bieżących oraz uchwalono „Strategię Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+”.

W sumie, na 16 posiedzeniach  przyjęto 172 uchwały. Radni pracowali także w komisjach, na który przygotowano 28 wniosków i zapytań z czego 10 zostało przyjętych przez Radę Miasta.

Radni Miasta wykonywali swoje obowiązki też indywidualnie i pomimo ograniczeń związanych z pandemią spotykali się z wyborcami. Efektem tego były między innymi  interpelacje składane przez radnych w imieniu mieszkańców. W sumie Radni Miasta złożyli 152 interpelacje dotyczące spraw nurtujących naszych mieszkańców. Najwięcej Piotr Szereda (30), Andrzej Matusiak (25), Angelika Garus-Kopertowska (17) i Grzegorz Mosoń (13).

W 2020 roku na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta został powołany Zespół Statutowy, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich klubów radnych oraz Prezydenta Miasta.

Zespół odbył dziewięć posiedzeń, na których obecnie obowiązujący Statut został szczegółowo i dogłębnie przeanalizowany. Zmiany objęły w głównej mierze zapisy dostosowujące jego treść do aktualnych przepisów prawa. Protokoły z posiedzeń Zespołu Statutowego odzwierciedlające dokonane zmiany znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta.

Ponadto Rada Miasta realizując obowiązek jawności działania organów  samorządowych wprowadziła program e-sesja.

W znakomity sposób skraca on czas  przygotowania posiedzeń Rady, dystrybucji dokumentów wśród radnych oraz systematyzowania posiedzenia. Biuro Rady zyskało doskonałe narzędzie do przygotowywania porządku obrad, drukowania dokumentów sesyjnych, elektronicznego powiadamiania radnych (za pośrednictwem e-maila i SMS). Dostęp do danych zgromadzonych w systemie możliwy jest przez Internet. Dzięki temu radni, urzędnicy oraz mieszkańcy, mogą zapoznać się z dokumentami przygotowanymi przez Biuro Rady w dowolnym czasie. Program pozwala transmitować sesje. W powiązaniu z pozostałymi modułami systemu, e-sesja automatycznie nanosi na obraz z transmisji takie informacje jak: nazwa i termin posiedzenia, aktualnie omawiany punkt, nazwisko i funkcja osoby wypowiadającej się, a nawet wyniki głosowań.

Szanowni Mieszkańcy Jastrzębie-Zdroju!

W imieniu Radnych Miasta dziękuję Wam za wsparcie i siłę jaką dajecie nam każdego dnia. Dziękuję Wam za codzienne zaangażowanie na rzecz Jastrzębia-Zdroju. Bez Waszego wsparcia i pracy nie byłoby zmian, jakich w naszym mieście dokonujemy. Zaś na początek Nowego Roku 2021 proszę o zaufanie, cierpliwość i wyrozumiałość. Jednocześnie życzę Wam zdrowia, spełnienia marzeń w życiu prywatnym i zawodowym.

Piotr Szereda,
Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search