Informacje

Informacje

Walne Zgromadzenie w SM „JAS-MOS” zakończone

Previous Next

Na gruntach należących do spółdzielni mieszkaniowych Miasto nie realizuje wszystkich potrzeb mieszkańców. Parkingi, chodniki, place zabaw, place rekreacyjne są wykonywane z funduszy Spółdzielni. Na przykład, spora część mieszkańców oczekuje, aby przy ich blokach powstały place rekreacyjne. Spółdzielnia „JAS-MOS” stawia obecnie cztery takie place – mówi Prezes Zarządu SM „JAS-MOS” Piotr Szereda.

 

Maj – czerwiec to okres sprawozdawczy w spółdzielniach mieszkaniowych. Jak przebiegało Walne Zgromadzenie w Pana Spółdzielni?

Nasze Walne Zgromadzanie odbywało się jak zwykle w sześciu częściach (na osiedlach: A. Bożka, Pionierów, Zdrój, Przyjaźń, Złote Łany oraz w Wodzisławiu Śl.). Najważniejszym  tematem było oczywiście przedstawienie sprawozdań za 2018 r., a mianowicie Zarządu z działalności Spółdzielni, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Członkowie stosownymi uchwałami przyjęli te sprawozdania i udzielili absolutoriom członkom Zarządu.

 

Jak przebiega proces udzielania absolutorium i jakie wyniki uzyskali członkowie Zarządu?

Zgodnie z zapisami naszego statutu, absolutorium jest udzielane w głosowaniu tajnym. Prezes Zarządu Piotr Szereda otrzymał 83 głosy za, 12 głosów przeciw, Zastępca Prezesa do spraw technicznych Andrzej Baran otrzymał głosów 92 za, 2 przeciw, Zastępca Prezesa do spraw ekonomicznych i finansowych  Janina Szymańska otrzymała 55 głosów za i 38 przeciw.

 

Na Walnym Zgromadzeniu Rada Nadzorcza i Zarząd wnosili o zmiany zapisów w statucie?

Tak, dokonano dwóch poprawek w treści statutu. Pierwsza poprawka była wniesiona przez Radę Nadzorczą i dotyczyła ilości członków Zarządu. Po zmianie zapis będzie brzmiał: „Zarząd składa się z 2 do 3 osób: prezesa i jego zastępców, wybieranych przez Radę w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów po przeprowadzeniu konkursu. Ogłoszenie o konkursie powinno zostać opublikowane co najmniej w jednym dzienniku”.

 

Drugą poprawkę wniósł pod obrady Zarząd?

Tak, ta poprawka dotyczyła też jednego zapisu, a mianowicie konieczności dostarczania do Spółdzielni list poparcia przez kandydatów do Rady Nadzorczej, po zmianie paragraf ten będzie brzmiał: „Kandydatów do Rady zgłaszają członkowie do kancelarii Spółdzielni w terminie do 15 dni przed datą pierwszej części Walnego Zgromadzenia podając imię i nazwisko kandydata. Zgłoszenie danego kandydata powinno być poparte w formie pisemnej przez co najmniej 50 członków na stosownej liście. Do zgłoszenia powinna być dołączona pisemna zgoda na kandydowanie do Rady oraz oświadczenie, że kandydat nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni w rozumieniu § 67 ust. 4 i nie świadczy usług na rzecz Spółdzielni. Lista poparcia kandydata wskazanego przez osobę prawną oraz inne dokumenty związane ze zgłoszeniem powinny zawierać nazwę i adres tej osoby prawnej będącej członkiem Spółdzielni”.

 

Czy na Waszych zebraniach poruszano temat sposobu finansowania jednorazowej opłaty za przekształcenie udziałów Spółdzielni w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  w udziały w prawie własności tych gruntów?

Oczywiście. Jest to najważniejszy i najbardziej istotny problem. Zarząd w tym temacie podjął działania w dwóch kierunkach. Pierwszy to uzyskanie zgody od Walnego Zgromadzenia  na sfinansowanie ze środków funduszu zasobowego, na zasadzie wewnętrznej pożyczki, wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie udziałów Spółdzielni w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały w prawie własności tych gruntów. Spłatę pożyczki wewnętrznej w danej nieruchomości członkowie będą spłacać poprzez comiesięczne wnoszenie opłaty przez użytkowników lokali z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości nieprzekraczającej ostatnio obowiązującej opłaty za użytkowanie wieczyste.

 

To chyba spory wysiłek finansowy dla SM „JAS-MOS”?

W przypadku naszej Spółdzielni ta kwota wewnętrznej pożyczki wyniesie ok. 3 000 000 złotych. Dlatego Zarząd podjął działania i skierował wniosek do Rady Miasta o zmianę uchwały z dnia 31 stycznia 2019 r. Wniosek dotyczy zwiększenie bonifikaty z 60% do 96% jednorazowo wniesionej opłaty przekształceniowej.

 

Czy Rada Miasta podjęła stosowne uchwały?

Do Rady Miasta wpłynęły dwa wnioski o zmianę uchwały. Wniosek złożyła Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa  i Spółdzielnia „JAS-MOS”. Obie Spółdzielnie reprezentują wolę około 15 tysięcy członków. Dlatego jako Przewodniczący Rady Miasta przygotowałem projekt uchwały. Komisja Skarbu zaopiniowała ją pozytywnie, Komisja Rodziny negatywnie i niestety pani Prezydent Anna Hetman również zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Wniosek Klubu Radnych PIS o wprowadzenie jej do porządku obrad Sesji Rady Miasta został odrzucony przez Radnych: Chojecka Alina,  Franek Franciszek, Magiera Bernadeta, Mosoń Grzegorz, Ogiegło Janusz, Potępa Jarosław, Rosińska Iwona, Toborowicz Janusz, a dwóch Radnych wstrzymało się od głosu: Lepczyński Bolesław, Piechoczek Ryszard. To spowodowało, że wniosek o zmianę porządku obrad został odrzucony.

 

Czyli w naszym mieście bonifikata nie będzie większa od 60%.

Myślę, że to też zależy od mieszkańców i wyborców. W tej chwili są zbierane podpisy pod petycją skierowaną do Pani prezydent i do Rady Miasta, aby na sesji w czerwcu jeszcze raz podjąć ten temat. Mieszkańcy mają prawo do wniesienia petycji.

 

Jak zareagowali na tę informację lokatorzy Spółdzielni?

Nie będę cytował słów, ale nie były to przychylne słowa skierowane w stosunku do Radnych Miasta, zwłaszcza tych, którzy są członkami i lokatorami spółdzielni mieszkaniowych w naszym mieście, a byli przeciwni inicjatywie Zarządów GSM i SM „JAS-MOS”.

 

Ale wpłacone przez spółdzielnie kwoty będą służyły mieszkańców na budowę chodników, parkingów, placów zabaw oraz placów rekreacyjnych.

Pieniądze spółdzielców też służą do takich samych inwestycji. Ponieważ na gruntach spółdzielni mieszkaniowych Miasto nie realizuje wszystkich potrzeb mieszkańców. Parkingi, chodniki, place zabaw, place rekreacyjne są wykonywane z funduszy Spółdzielni. Na przykład, spora część mieszkańców oczekuje, aby przy ich blokach powstały place rekreacyjne. Spółdzielnia „JAS-MOS” stawia obecnie cztery takie place. O wizerunek i wygodę naszego Miasta dbają też spółdzielnie.  Na przykład, nasza Spółdzielnia postawiła już 48 wiat na odpady komunalne. Podobnych inwestycji w spółdzielniach jest dużo. Dlatego uważamy (Zarządy Spółdzielni), że z tej bonifikaty 96% mieszkańcy naszego miasta powinni skorzystać.

 

Co zamierza pan w tej kwestii jeszcze zrobić?

Po pierwsze nasi lokatorzy będą mogli skorzystać z możliwości i podpisać w tej sprawie petycję do Rady Miasta i Pani Prezydent. Tą petycję będą mogli też wysłać lokatorzy innych spółdzielń. Wzór petycji przekazałem wersji elektronicznie Prezesowi Górniczej Spółdzielni oraz osobiście Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GSM jednocześnie Radnemu Miasta panu Bolesławowi Lepczyńskiemu. Wiem, ze wspólne działanie może doprowadzić do pozytywnych rozwiązań dla naszych mieszkańców.

 

I na koniec naszej rozmowy chcę poruszyć temat koszenia traw.

Tak naprawdę o tym, kiedy trawa jest koszona, decyduje sama natura. Są suche sezony, kiedy wystarczy 3 koszenia. Bywają też takie, kiedy potrzebujemy kosić trawy cztery razy. Ważne jest, żeby to monitorować na bieżąco, kosić wtedy, kiedy jest potrzeba i w miarę możliwości zapobiegać pyleniu traw. W ubiegłym roku 3 razy kosiliśmy całe zasoby ( 262 354 m2 ) i czwarty raz niespełna 10 000 m2 trawników. Na tym polega nasza praca. Ponadto zaczynanie prac tego typu rankiem nie jest żadną złośliwością. Pracownicy mają kodeksowy czas pracy i stosunkowo duże tereny do skoszenia. Muszą zacząć wcześnie rano, żeby zdążyć ze wszystkim. Dodatkowo rankiem nie ma dużego słońca, co pozwala na sprawniejsze przeprowadzenie koszenia. W tym roku doszły problemy z pogodą, do końca maja było sporo opadów deszczów i faktycznie uniemożliwiało szybko zakończyć pierwsze koszenie.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search