Fedrujemy

Ambitne projekty na terenie dawnej kopalni

Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała ambitny program rewitalizacji byłej kopalni Krupiński. Na jej terenie zaplanowano nowoczesny kompleks przemysłowy, w skład którego wejdzie między innymi fabryka ogniw wodorowych oraz pojazdów napędzanych tym naturalnym paliwem, nowoczesny zakład włókien węglowych, a także unikatowa w skali kraju podziemna elektrownia szczytowo – pompowa. Konferencja prezentująca projekty z udziałem zarządu JSW oraz zarządu JSW Innowacje odbyła się w Warszawie 19 lipca. Uczestniczyli w niej między innymi Krzysztof Tchórzewski, minister energii oraz wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

 

Program zaprezentowany przez JSW zakłada industrializację i rewitalizację terenów, a także obiektów byłej kopalni Krupiński w Suszcu. Został opracowany przez ekspertów i partnerów w oparciu o analizę możliwości i potrzeb regionu, wyzwań technologicznych XXI wieku, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz aktywnego uczestnictwa w programie innowacyjności. Program rewitalizacji doskonale wpisuje się w rządowy program strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

 

- Sprawa kopalni Krupiński budzi duże emocje. Chcę podziękować zarządowi JSW i JSW Innowacje za tak profesjonalne podejście do rewitalizacji terenu. Zarząd przedstawia ambitny program górniczy, według którego Krupiński będzie najlepiej na świecie zagospodarowanym terenem pogórniczym. Program jest piękny i patrząc na szerokie zainteresowanie wierzę, że zostanie zrealizowany. Także Komisja Europejska mówi o środkach na zagospodarowanie terenów pogórniczych. Ten ambitny program rewitalizacji pokazuje, że można inaczej patrzeć na Śląsk, a to będzie nowe otwarcie gospodarcze dla waszych terenów pogórniczych. Życzę szczęścia, zwłaszcza, że możliwości są potwierdzone w statusie ekonomicznym i gospodarczym.  Optymistycznie patrzę w przyszłość – powiedział z nadzieją Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

 

Jeszcze pod koniec tego roku dzięki inwestycjom realizowanym przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe w rejonie Suszca powstanie pierwszych 50 miejsc pracy. JZR  planują na terenie byłej kopalni budowę zespołu nowoczesnych budynków produkcyjno-magazynowych, a także produkcję maszyn, urządzeń i narzędziowni na potrzeby kopalń w Polsce i poza jej granicami. Będą to między innymi takie elementy jak: szyny kolejek podwieszanych, krążniki, rurociągi magistralne, trasy przenośników zgrzebłowych, sekcje obudów zmechanizowanych. Nakłady inwestycyjne szacuje się na 60 mln zł.  Zespół obiektów produkcyjno-magazynowych mógłby powstać do 2022 roku. Jeden z projektów zakłada również stworzenie na tym terenie centrum serwisowo-logistycznego przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe należące do grupy kapitałowej JSW.

 

- Nasz program w kompleksowy sposób wykorzystuje potencjał, wiedzę i doświadczenie ludzi oraz firm z regionu przy aktywnym udziale branżowych podmiotów, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Wpisuje się w „Strategię Rozwoju JSW na lata 2018-2030”, która zakłada m.in. rozwój Grupy JSW z wykorzystaniem innowacyjnych technologii opartych na węglu koksowym oraz produktach ubocznych powstałych podczas jego produkcji. Jastrzębska Spółka Węglowa ma moralny obowiązek wziąć odpowiedzialność za teren byłej kopalni. Przygotowując kompleksowy program zagospodarowania 70 hektarów pozostałych po kopalni tworzymy nowa  jakość oraz  miejsca pracy, przy czym wszystkie przedsięwzięcia mają podłoże ekonomiczne  – podkreśla Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

 

Ogromnym atutem jest położenie terenu i rozwinięta infrastruktura drogowa oraz kapitał ludzki. Sztandarowym planowanym projektem ma być fabryka ogniw wodorowych stosowanych w elektromobilności.

 

- Wodór jest paliwem przyszłości. Prognozy rynkowe dla krajów Unii Europejskiej wskazują na 17-procentowy wzrost zapotrzebowania na wodór do roku 2025. Jest to związane z planami budowy w całej Europie 2000 stacji tankowania wodoru dla pojazdów. Niezależne prognozy wskazują, że w okresie do 2030 roku wartość rynku pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi wzrośnie do 25 000 milionów dolarów, natomiast do około 2050 roku udział pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi będzie wynosił około 50 procent’ – wyjaśnia Daniel Ozon.

 

Program rewitalizacji terenu byłej kopalni zakłada także utworzenie fabryki włókien węglowych z produktów ubocznych procesu koksowniczego. - Wzrost zapotrzebowania na włókna węglowe w branży motoryzacyjnej związany jest z potrzebą zmniejszenia masy samochodów, a co za tym idzie zmniejszeniem zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych. Wzrost zapotrzebowania na włókna węglowe będzie najintensywniejszy w branży motoryzacyjnej, a także lotniczej – powiedział Tadeusz Wenecki, prezes JSW Innowacje.

 

W programie znalazła się też koncepcja budowy elektrowni szczytowo – pompowej.

 

Ambitny projekt AUTOMOTIV GK JSW zakłada budowę linii produkcji autobusów elektrycznych - w tym także o napędzie wodorowym - oraz budowę linii produkcji małego elektrycznego samochodu dostawczego. Wcześniej - w połowie czerwca  tego roku - podczas konferencji IMPACT`18 JSW oraz PKP Cargo podpisały list intencyjny w sprawie analiz a w przyszłości produkcji  nowych typów wagonów i lokomotyw manewrowych o napędzie wodorowym.

 

Lokalizacja byłej kopalni Krupiński pozwala na budowę samowystarczalnego pod względem energii i ciepła osiedla mieszkaniowego z geotermią, co wpisuje się w rządowy program Mieszkanie Plus. Projekt budowy osiedla jest jednak zależny od wyników badań geotermalnych i planów budowy PESP.

 

Innym rozwiązaniem jest Park Innowacji. Przedmiotem działalności byłoby wsparcie rozwoju inicjatyw typu start-up dedykowanych głównie dla inwestorów działających na terenie i w sąsiedztwie gminy Suszec.

 

Jastrzębska Spółka Węglowa ma również szereg pomysłów związanych z projektami energetycznymi pod nazwą „ZIELONA DOLINA”. Ich realizacja zakłada budowę między innymi: podziemnego zbiornika gazu, instalacji farm PV, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, magazynu energii termicznej, oraz Europejskiego Centrum Małej Energetyki Metanu.

 

Istnieje wiele przykładów terenów pogórniczych, które zostały zaadaptowane do różnych funkcji: zarówno gospodarczych, jak i turystyczno-kulturalnych. Tereny i obiekty byłej kopalni Krupiński mają potencjał i mogą stawiać na duże przedsięwzięcia przemysłowe, wokół których będą powstawać swoiste ekosystemy biznesowe.

 

Podczas uroczystej prezentacji programu podpisano siedem listów intencyjnych między JSW, a podmiotami, które widzą potencjał współpracy przy projektach rewitalizacji dawnej kopalni oraz umowę o profesurze fundacyjnej z Uniwersytetem Technicznym Chemnitz.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search