Fedrujemy

DOBRE WYNIKI JSW

W 2017 roku Grupa Kapitałowa JSW osiągnęła zysk netto w wysokości 2 543,3 mln zł wobec 4,4 mln zł w roku 2016. Tak dobre wyniki finansowe to efekt korzystnych cen węgla koksowego, działań optymalizacyjnych oraz konsekwentnej realizacji programu restrukturyzacji EBITDA Grupy Kapitałowej JSW w 2017 roku wzrosła o prawie 270 procent w porównaniu do 2016 roku i wyniosła 3,9 mld zł. Dobrym wynikom finansowym sprzyjały przede wszystkim wysokie ceny surowców.

Warto podkreślić, że średnia cena węgla koksowego dla odbiorców zewnętrznych wyniosła 656,70 zł za tonę, a więc o 65 procent więcej niż w 2016 roku. Średnia cena koksu wzrosła o 60 procent i osiągnęła wartość 936,01 zł za tonę.

- Wyniki 2017 roku są dla nas satysfakcjonujące, zwracam jednak uwagę, że funkcjonujemy na cyklicznym i zmiennym rynku. By dalej śmiało patrzeć w przyszłość, musimy realizować kierunki rozwoju Spółki przyjęte pod koniec 2017 roku w „Strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2018-2030” – powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu JSW. – Prorozwojowa Strategia JSW wyznacza najważniejsze kierunki organicznego rozwoju Grupy Kapitałowej JSW. Ambitne plany inwestycyjne i innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność pozwolą Spółce zwiększyć produkcję węgla koksowego do 85 procent w produkcji węgla ogółem w kolejnych latach, a w efekcie osiągać optymalne wyniki finansowe.

W 2017 roku kopalnie JSW wyprodukowały 14,8 mln ton węgla, w tym 10,7 mln ton węgla koksowego i 4,1 mln ton węgla do celów energetycznych, natomiast produkcja koksu wyniosła 3,5 mln ton. W ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia węgla w 2017 roku ukształtował się na poziomie 312,54 zł za tonę, tj. 24,3 procent wyższym niż w 2016 roku, na co wpłynęły wyższe nakłady na produkcję węgla, w tym 507,9 mln zł z tytułu dodatkowych świadczeń dla pracowników. Po ich wyłączeniu, gotówkowy koszt wydobycia wyniósł 278,14 zł za tonę.

Przychody ze sprzedaży węgla osiągnęły w ubiegłym roku poziom 4,9 mld zł i były wyższe o 38 procent niż uzyskane w 2016 roku. Wzrosły również przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych. W analizowanym okresie osiągnęły poziom 3,7 mld zł i były wyższe o 30 procent niż w 2016 roku.

Należy dodać, że w 2017 roku Spółka znacząco zmniejszyła swój dług. Zrealizowano wykupy obligacji na łączną kwotę 419,5 mln PLN oraz 64 mln USD. Istotnym jest również fakt utworzenia przez JSW Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego celem będzie wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności Spółki oraz utrzymanie ciągłości procesów operacyjnych i inwestycyjnych w okresie potencjalnej dekoniunktury.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search