Fedrujemy

JSW wśród liderów odpowiedzialnego biznesu

Po raz pierwszy dobre praktyki podejmowane przez JSW znalazły się w corocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Raport został właśnie opublikowany w Warszawie, w nim znalazło się aż pięć inicjatyw Grupy Kapitałowej JSW.

 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” został przygotowany po raz 17. przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i zawiera podsumowanie ubiegłorocznej działalności polskich przedsiębiorstw w zakresie CSR. W raporcie wyróżniono pięć projektów realizowanych przez Grupę Kapitałową JSW. Każdy z nich ma duże znaczenie społeczne.

 

„Przygotowanie strażników miejskich i gminnych do badania popiołów paleniskowych” to projekt realizowany przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze i związany jest z poprawą zdrowia i jakości życia. Choć Grupa JSW nie jest istotnym graczem na węglowym rynku dla klienta indywidualnego, to uznaje znaczenie jakości powietrza i przyczynia się do jego poprawy poprzez ograniczenie zjawisk patologicznych. Z tą kwestią wiąże się inny, także doceniony w raporcie projekt, czyli „Varmo – paliwo nowej generacji” realizowany przez JSW Innowacje. Nowoczesne, kompozytowe paliwo stałe, którego produkcja opiera się m.in. na zastosowaniu flotokoncentratów, projektowane jest z przeznaczeniem do wykorzystywania w nowoczesnych kotłach z automatycznym podawaniem paliwa. W efekcie uzyskano paliwo przewyższające parametrami czystości spalania konkurencyjne paliwa węglowe, a to ma istotne znaczenie w walce o poprawę jakości powietrza.

 

Kolejnym opisanym w raporcie przykładem dobrych praktyk jest ”Innowacyjny projekt z zaangażowaniem uczniów” realizowany przez JSW oraz JSK, który służy poprawie jakości edukacji i innowacyjności. Jastrzębska Spółka Kolejowa stanęła bowiem przed koniecznością stworzenia aplikacji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i zwiększenie nadzoru nad stanem infrastruktury kolejowej. Zrezygnowano jednak z zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy, decydując się za to na podjęcie współpracy z Technikum nr 4 Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Pracownicy spółki opracowali elementy systemu, natomiast uczniowie Technikum wykonali część techniczno-informatyczną. Spółka wypracowała autorskie rozwiązanie bez konieczności wykorzystania wiedzy firm zewnętrznych; uczniowie zyskali praktyczne umiejętności i doświadczenie. Na tym jednak współpraca ze szkołami się nie kończy. Wśród opisanych w raporcie dobrych praktyk jest bowiem także projekt „Inwestycje społeczne – współpraca z lokalnymi szkołami” związany m.in. zaangażowaniem społecznym i rozwojem społeczności lokalnej. JSW SA zawarła porozumienia dotyczące współpracy z jednostkami samorządowymi będącymi organami prowadzącymi dla szkół kształcących w zawodach górniczych, a zarząd spółki przyjął program stypendialny. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia nauki w klasach o profilu górniczym, a w przyszłości do podjęcia pracy w kopalniach JSW.

 

Ostatnim projektem opisanym w raporcie jest „Sól Dębieńska – szacunek dla zasobów”, który realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. – spółka z Grupy Kapitałowej JSW. Jego celem jest czysta woda, a wiąże się ściśle z odpowiedzialną konsumpcją i produkcją. W zakładzie PGWiR odsalane są wody kopalniane z KWK Budryk przez wieloetapową filtrację. Wskutek serii procesów chemicznych powstaje tam sól spożywcza i drogowa, za to rzeka Bierawka unika zanieczyszczenia.

 

Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki", w którym znalazły się wszystkie projekty Jastrzębskiej Spółki Węglowej z zakresu CSR, potwierdza jednoznacznie, że coraz więcej firm wdraża i realizuje pomysły dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie bez powodu – jak podkreślają organizatorzy przeglądu – inicjatywy i regulacje prawne na poziomie międzynarodowym i krajowym skłaniają firmy do większej aktywności na polu społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR zawdzięcza intensywny rozwój także stawianym przez partnerów biznesowych wymogom dostarczania informacji również z działalności niefinansowej spółek, co ściśle wiąże się na przykład z reputacją danej firmy. CSR stał się też narzędziem w staraniach o przyciągnięcie i utrzymanie pracowników. Wszystkie te kwestie są istotne także z punktu widzenia JSW.

Źródło: jsw.pl

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search