Fedrujemy

Naprawią szkody

55 mln zł - wyda Jastrzębska Spółka Węglowa na naprawę szkód górniczych. W 887 obiektach Jastrzębska Spółka Węglowa usunie szkody górnicze. Większość z nich zostanie naprawionych na podstawie zawartych ugód.

Zgodnie z prawem przedsiębiorca górniczy jest zobowiązany do naprawienia szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, a gdy jest to niemożliwe lub koszty rażąco przekraczałyby wielkość poniesionej szkody - do wypłaty odszkodowania. Wielkości szkody nie wyceniają przy tym pracownicy kopalni tylko niezależni rzeczoznawcy, którzy dokonują tego zgodnie z obowiązującymi ich standardami i procedurami. I nie chodzi tu tylko o same domy, ale także o grunty rolne i leśne, ponieważ kopalnia wypłaca odszkodowanie także za straty w zasiewach i plonach.

Zarówno prace profilaktyczne, jak i te związane z usuwaniem szkód górniczych, są na bieżąco uzgadniane z lokalnymi samorządami i właścicielami prywatnych posesji. O naprawę czy też wypłatę odszkodowania nie trzeba walczyć w sądzie.

- W przypadku JSW 98 proc. napraw odbywa się w drodze ugody zawartej między kopalnią a właścicielem nieruchomości. Tylko ok. 2 proc. spraw trafia do sądu, co jest niewielkim odsetkiem, biorąc pod uwagę o jak ważne i budzące emocje kwestie chodzi - wyjaśnia Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka prasowa Spółki.

Do końca lipca Spółka wydała na prace naprawcze ponad 28 mln zł. Kwota ta obejmuje zarówno odszkodowania za zniszczone budynki lub utracone plony, prace odwodnieniowe i hydrotechniczne, remonty chodników i dróg, jak i wydatki na zabezpieczanie budynków przed wpływami eksploatacji górniczej.

Ruch Borynia naprawił, m.in. 10 budynków mieszkalnych za łączną kwotę 1,5 mln zł, a ruch Zofiówka wykonał remont chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Gogołowej i 2 budynków mieszkalnych za 2,9 mln zł. Kopalnia Pniówek wyremontowała tory kolejowe, drogi, cieki, sieci kanalizacyjne oraz 21 budynków mieszkalnych za łączną kwotę 13,9 mln zł. Krupiński wykonał prace związane z remontem torów, cieków wodnych oraz 26 budynków mieszkalnych. Łączny ich koszt to 2,8 mln zł. Kopalnia Budryk prowadziła remont torów JSK sp. z o.o. w Chudowie, rowu melioracyjnego i Potoku Chudowskiego, 42 budynków mieszkalnych oraz lokalnej sieci melioracyjnej za łączną kwotę 3,9 mln zł. Natomiast kopalnia Knurów-Szczygłowice wykonała remont torów PKP i JSK, drogi gminnej i 53 budynków mieszkalnych za 4,9 mln zł.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search