Fedrujemy

Nowoczesne fedrowanie

Nie milkną echa Międzynarodowego Forum Górniczego, zorganizowanego niedawno w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ze wszystkich komentarzy, podsumowań i opinii płynie jeden, generalny wniosek: bez innowacji i nowoczesnych technologii nie ma mowy o rozwoju górnictwa.

Międzynarodowe Forum Górnicze od lat wyznacza światowe trendy i kierunki rozwoju tej branży. Tegoroczna edycja przejdzie do historii, ponieważ nigdy wcześniej nie akcentowano takiej potrzeby innowacji i postępu technologicznego. Jastrzębska Spółka Węglowa doskonale wpisała się w ten trend powołując w tym roku spółkę JSW Innowacje.

W forum wzięło udział ponad 600 uczestników z całego świata. Wygłoszono ponad 150 referatów. Każdy z nich dotyczył nowych pomysłów i rozwiązań dla górnictwa. Podczas obrad zgłoszono aż czterdzieści trzy propozycje wniosków innowacyjnych.

Najważniejsze projekty dotyczą rozwoju podziemnej eksploatacji złóż, systemu telekomunikacji i monitoringu pracy maszyn.

Chodzi w nich nie tylko o zwiększenie wydajności wydobycia, ale także - a raczej przede wszystkim - o poprawę bezpieczeństwa załogi.

Podczas Forum wiele uwagi poświęcono nowym technikom i technologiom wykorzystywanym podczas wydobycia. Kluczowe znaczenie ma automatyzacja ciągów technologicznych, rozwój systemów napędowych przenośników taśmowych i ich odpowiednie sterowanie, aby w przyszłości osiągnęły wyższą sprawność i zmniejszyły energochłonność całego układu.

Metan, wentylacja i klimatyzacja kopalń, to następne zagadnienia, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników Forum.

W tych sprawach wiele do powiedzenia ma spółka JSW Innowacje angażująca się w opracowanie technologii obniżających koszty klimatyzacji i wydłużających czas pracy górników w wyrobiskach, przez zapewnienie im właściwych warunków klimatycznych. Badania dotyczą również poprawy efektywności schładzania powietrza w rejonie ścian eksploatacyjnych i pracach przygotowawczych na dużych głębokościach, gdzie występuje wysoka temperatura skał. Ciekawym rozwiązaniem może okazać się wiercenie otworów metanowych w pokładzie węgla przed rozpoczęciem eksploatacji pokładów.

Ponadto naukowcy i praktycy zwrócili uwagę na nowatorskie technologie głębienia szybów oraz rewitalizację terenów pogórniczych i przekształcenia ich w obiekty przemysłowe. JSW Innowacje rozpocznie również prace nad nowoczesnymi aparatami ucieczkowymi.

Wszystkie tematy poruszane podczas IMF 2017 wpisują się w priorytety rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- Spróbujemy tematy, które były prezentowane, przekuć w programy badawcze, ustalić główne kierunki, którymi będziemy się zajmować i aplikować o środki na ich realizację. Pierwsze kroki zostały już podjęte. Teraz musimy zorganizować odpowiednie zespoły robocze. Pamiętajmy, że to są na razie koncepcje, natomiast wszyscy wiemy, że musimy realnie na nie spojrzeć pod kątem finansowym - mówi Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu JSW do spraw technicznych.

Podczas International Maining Forum podpisano dwanaście listów intencyjnych, które zapoczątkowały współpracę pomiędzy JSW, a firmami oraz uczelniami mogącymi wnieść nowe pomysły i rozwiązania technologiczne do górnictwa.

Uczestnicy sympozjum zgodnie stwierdzili, że bez informatyzacji, innowacji i nowoczesnych technologii nie ma mowy o rozwoju jakiejkolwiek branży, w tym również wydobywczej. Nowoczesne górnictwo, ze względu na wyjątkowo trudne i niebezpieczne warunki pracy, wprowadza coraz więcej systemów automatyzacji oraz zdalnej diagnostyki, służącej przede wszystkim podniesieniu bezpieczeństwa pracy, ale też zwiększeniu jej efektywności. Coraz powszechniejsze są opinie, że automatyzacja, której nie da się już zatrzymać, wywróci rynek pracy do góry nogami. Niektórzy przewidują, że aż 40 proc. zawodów w ciągu najbliższych 25 lat przejmą maszyny.

Czy nowe technologie i roboty zastąpią ludzi w górnictwie?

Akurat tutaj opinie ekspertów są zgodne. Ze względu na swoją specyfikę, branża wydobywcza nie obejdzie się bez nowoczesnych technologii, poprawiających opłacalność wydobycia i bezpieczeństwo pracy, ale najważniejszy w kopalni jest i będzie człowiek.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search