Fedrujemy

Praca i praktyki w JSW

Studenci Politechniki Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej będą mogli odbywać praktyki w zakładach JSW. W Jastrzębiu-Zdroju podpisano w tej sprawie stosowne porozumienia.

W ramach współpracy z uczelniami Jastrzębska Spółka Węglowa zapewni studentom możliwość odbycia praktyk robotniczych i studenckich. Ponadto spółka umożliwi studentom pozyskiwanie tematów do prac dyplomowych oraz umożliwi uczelniom organizowanie wycieczek dydaktycznych dla studentów do swoich zakładów.  Podpisane umowy mają na celu przede wszystkim zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami a JSW. Dla studentów jest to szansa na dobre przygotowanie zawodowe oraz zdobycie doświadczeń w trudnej sztuce górniczej.

Tego samego dnia  w Starostwie Powiatowym w Gliwicach Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała porozumienie o współpracy z Powiatem Gliwickim w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu oraz gwarancji zatrudnienia w zakładach JSW dla absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.  Porozumienie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017.  W umowie ustalono, że o liczbie osób planowanych do zatrudnienia decydować będzie spółka.

- Podpisane dzisiaj porozumienia to jasny sygnał dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i studiującej na kierunkach związanych z górnictwem, że mogą wiązać swoją przyszłość zawodową z naszą spółką jako firmą perspektywiczną.  Będziemy działać na Śląsku przez kolejne dziesięciolecia i będziemy potrzebować wykwalifikowanej kadry. Maszyny, nawet te najnowocześniejsze, można kupić, ale bez pracowników żadna firma sobie nie poradzi. Dzisiejsze porozumienia to również dowód na to, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest otwarta na współpracę ze światem nauki, samorządami, uczelniami i szkołami - powiedział Daniel Ozon, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search