Fedrujemy

W JSW pracują nad jakością węgla

W JSW realizowany jest Program Jakość, który obejmuje bardzo szeroki zakres działań organizacyjnych i techniczno- technologicznych w całej Grupie JSW. Jego głównym celem jest monitorowanie parametrów jakościowych węgla, kontroli ich poziomu oraz zanieczyszczenia urobku. To wpisuje się wprost w projektowaną w JSW Innowacje ideę budowy tzw. Inteligentnej Kopalni przyszłości, na którą składa się szereg rozwiązań technicznych o charakterze innowacyjnym mających prowadzić do wzrostu efektywność wydobycia, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi pracujących pod ziemią i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

W ramach Programu analizie poddawane są zagadnienia dotyczące między innymi możliwości optymalizacji wykorzystania bazy zasobowej kopalń JSW, dysponujących szerokim wachlarzem dobrej jakości węgli gazowo- i ortokoksowych.

Dzięki planowanej modernizacji baterii koksowniczych, polegającej na zabudowie i uruchomieniu ubijanego systemu obsadzania baterii koksowniczych nr 3 i 4 w Koksowni Przyjaźń możliwe będzie zwiększenie udziału węgli typu 34, co przełoży się na optymalizację kosztu mieszanki koksowniczej. - Wierzę, że prowadzona w całym ciągu produkcyjnym kontrola parametrów jakościowych węgla uzupełniona wynikami profilowań geologicznych i modelowania złoża stanowi szansę zrozumienia genezy występujących w złożu zaburzeń oraz może w przyszłości stanowić fundament budowy zupełnie nowego podejścia do planowania i rozliczania produkcji górniczej – uważa Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.

Niezwykle istotnym elementem Programu Jakość są Zakłady Mechanicznej Przeróbki Węgla, w których realizowane są wszystkie operacje technologiczne związane ze wzbogacaniem węgla wydobytego z dołu kopalni oraz jego przygotowaniem do procesów związanych z dalszym przetwórstwem. Obecnie prowadzony jest szereg działań modernizacyjnych oraz odtworzeniowych parku maszyn i urządzeń, związanych ze zwiększeniem potencjału wzbogacania, ponieważ maksymalizacja uzysku węgla koksowego o wymaganych przez klientów parametrach czystości technicznej służy interesom wszystkim zainteresowanych stron. - Mówiąc o zakładzie przeróbczym musimy pamiętać o tym, że musimy dbać o to, aby urobek z dołu kopalni był jak najmniej zanieczyszczony skałą płonna. Chciałbym, aby już niebawem nasze działania w obszarze przeróbczo-wydobywczym zdominowała praktykowana na świecie metoda walki z zanieczyszczeniem w myśl zasady „rozpoznaj, zaprojektuj, wybieraj” – dodaje Artur Dyczko.

Niezwykle istotnym elementem Programu Jakość jest realizowana aktualnie z dużym rozmachem modernizacja Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, które po modernizacji będzie najnowocześniejszą jednostką tego typu w Europie. Pozwoli to na zwiększenie ilości wykonywanych badań parametrów rozliczeniowych paliw stałych oraz wskaźników jakości koksu CRI/CSR. W nowym ciągu laboratoryjnym funkcjonować będzie Zespół Pracowni Paliw Stałych, gdzie wprowadzone zostaną najnowsze rozwiązania techniki, co z kolei przyczyni się do zwiększenia możliwości badawczych CLP-B w zakresie badania węgla kamiennego i koksu.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search